Een veilig pedagogisch klimaat is een van belangrijkste voorwaarden voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De beste aanpak om grensoverschrijdend gedrag en verstoord welbevinden te voorkomen, is structurele aandacht voor een positief klimaat waarin begrip en respect is voor elkaar. Dit doen wij met het programma van De Vreedzame school. Het gedachtegoed van de Vreedzame school zit in het DNA van de school.

Wat is de Vreedzame school?

De Vreedzame school is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Verder richten we ons met de Vreedzame school op het kritisch en bewust omgaan met (digitale) informatie.

doelen ced 9037749c

Aanpak Vreedzame school

De aanpak van de Vreedzame school bestaat uit een basiscurriculum van wekelijkse lessen in de klas. Bij de start van het schooljaar, de zogenaamde gouden weken, wordt er dagelijks aandacht besteed aan de normen en afspraken in de groepen. Deze gouden weken sluiten we af met een openingsfeest om ook de samenwerking en verbinding met ouders te vieren. In de wekelijkse lessen oefenen we met conflicten oplossen, zich inleven in een ander en het herkennen van pesten. Zo maken we lastige onderwerpen bespreekbaar en houden we de drempel voor kinderen om met een probleem naar een leerkracht te stappen klein.

Mediatie

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.