Medezeggenschapsraad De Bron

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten op De Bron. Elke school heeft verplicht een MR. Deze bestaat uit een gezamenlijke en bij voorkeur gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel van De Bron. Het algemene doel van de MR is om een formeel overleg te organiseren waardoor openheid en onderling overleg in de school worden bevorderd. Een MR heeft twee soorten wettelijke bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de directeur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat de school elk advies van de MR moet overnemen. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Dit is o.a. het geval bij een verandering in het schoolplan, leerplan, zorgplan of schoolreglement of veranderingen in het beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. De directeur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Als de directeur het besluit toch uitvoert, kan de MR daartegen in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personeelsleden en ouders:

Ines van Piggelen, Rosanne van Lammeren, Jakobien Vos (moeder van Eva, groep 4 en Jaime, groep 1-2A), Sander van den Akker (vader van Lotte, groep 4 en Veerle, groep 7), en Judith Conijn (moeder van Alex, groep 3/4).

Contact MR

U kunt contact opnemen met de MR via ​bron.mr@askoscholen.nl.​ ​​​

Notulen

Notulen van de vergadering van 4 september 2020 pdf